Паводле Мацьвея Сьвятое Дабравесьце. Chapter 25

1 Тады ўпадобніцца Царства Нябеснае дзесяцём дзевам, якія, узяўшы сьвяцільні свае, выйшлі сустрэць маладога.
2 пяць зь іх было неразумных і пяць мудрых;
3 неразумныя, узяўшы сьвяцільні свае, не ўзялі з сабою алею;
4 а мудрыя ўзялі алею ў пасудзінах разам зь сьвяцільнямі сваімі;
5 і калі малады замарудзіўся, дык задрамалі ўсе і паснулі.
6 Але апоўначы крык пачуўся: вось, малады ідзе, выходзьце на сустрэчу яму.
7 Тады ўсталі ўсе дзевы тыя і паправілі сьвяцільні свае.
8 А неразумныя мудрым сказалі: дайце нам алею вашага, бо сьвяцільні нашыя гаснуць.
9 А мудрыя сказалі ў адказ: каб ня сталася недахопу і ў нас і ў вас, ідзеце лепей да прадаўцоў і купеце сабе.
10 Калі ж пайшлі яны купляць, прыйшоў малады, і гатовыя ўвайшлі зь ім на вясельле, і зачыніліся дзьверы.
11 Пасьля прыходзяць і астатнія дзевы і кажуць: спадару! спадару! адчыні нам.
12 Ён жа сказаў ім у адказ: праўду кажу вам: ня ведаю вас.
13 Дык вось, чувайце; бо ня ведаеце ні дня, ні гадзіны, у якую прыйдзе Сын Чалавечы.
14 Гэтак і чалавек нейкі, адыходзячы, заклікаў рабоў сваіх і даручыў ім маёмасьць сваю:
15 і аднаму даў пяць талянтаў, другому два, таму адзін, кожнаму паводле ягонай сілы; і адразу адышоў.
16 Той, хто атрымаў пяць талянтаў, пайшоў: ужыў іх у справу і набыў другія пяць;
17 гэтак сама і той з двума набыў другія два;
18 а той, хто атрымаў адзін талянт, пайшоў і закапаў яго ў зямлю і схаваў серабро гаспадара свайго.
19 Па доўгім часе прыходзіць гаспадар рабоў тых і зводзіць зь імі рахунак.
20 І той, хто атрымаў пяць талянтаў, падышоўшы, прынёс другія пяць талянтаў і кажа: Гаспадар! пяць талянтаў ты даў мне; вось, другія пяць талянтаў я набыў на іх.
21 Сказаў жа яму гаспадар ягоны: добра, раб добры і верны! у малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю; увайдзі ў радасьць гаспадара твайго.
22 Падышоў таксама і той, што атрымаў два талянты, і сказаў: гаспадар! два талянты ты даў мне; вось, другія два талянты набыў я на іх.
23 Сказаў жа яму гаспадар ягоны: добра, раб добры і верны! у малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю; увайдзі ў радасьць гаспадара твайго.
24 Падышоў і той, што атрымаў адзін талянт, і сказаў: гаспадар! я ведаў цябе, што ты чалавек жорсткі, жнеш, дзе ня сеяў, і зьбіраеш, дзе не рассыпбў;
25 і пабаяўшыся, пайшоў і схаваў талянт твой у зямлі; вось табе тваё.
26 Гаспадар жа ягоны сказаў яму ў адказ: ліхі раб і гультай! ты ведаў, што я жну, дзе ня сеяў, і зьбіраю, дзе не рассыпбў;
27 таму трэба было табе аддаць серабро маё гандлярам, і я, прыйшоўшы, атрымаў бы маё з прыбыткам.
28 Дык вось вазьмеце ў яго талянт і дайце таму, хто мае дзесяць талянтаў,
29 бо кожнаму, хто мае, дасца і памножыцца, а ў таго, хто ня мае, адымецца і тое, што мае;
30 а нягоднага раба выкіньце ў цемру вонкавую: там будзе плач і скрыгат зубоў. (Сказаўшы гэта, усклікнуў: хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе!).
31 Калі ж прыйдзе Сын Чалавечы ў славе Сваёй і ўсе сьвятыя анёлы зь Ім, тады сядзе на троне славы Сваёй,
32 і зьбяруцца перад Ім усе народы; і аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў;
33 і паставіць авечак праваруч ад Сябе, а казлоў - леваруч.
34 Тады скажа Цар тым, якія праваруч ад Яго: Прыйдзеце, дабраславёныя Айца Майго, прымеце ў спадчыну Царства, угатаванае вам ад стварэньня сьвету:
35 бо быў галодны Я, і вы далі Мне есьці; быў сасьмяглы, і вы напаілі Мяне; быў падарожны, і вы прынялі Мяне;
36 быў голы, і вы адзелі Мяне; быў хворы, і вы адведалі Мяне; у цямніцы быў, і вы прыйшлі да Мяне.
37 Тады праведнікі скажуць Яму ў адказ: Госпадзе! калі мы бачылі Цябе галоднага і накармілі? альбо сасьмяглага і напаілі?
38 калі ж мы бачылі Цябе падарожнага і прынялі? альбо голага і адзелі?
39 калі ж мы бачылі Цябе хворага, альбо ў цямніцы, і прыйшлі да цябе?.
40 І Цар скажа ім у адказ: праўду кажу вам: як што зрабілі вы гэта аднаму з братоў Маіх меншых, дык зрабілі Мне.
41 Тады скажа і тым, якія леваруч ад Яго: ідзеце ад Мяне, праклятыя, у вагонь вечны, угатаваны д'яблу і анёлам ягоным:
42 бо быў галодны Я, вы не далі Мне есьці; быў сасьмяглы, і вы не напаілі Мяне;
43 быў падарожны, і не прынялі Мяне; быў голы, і не адзелі Мяне; хворы і ў цямніцы, і не адведалі Мяне.
44 Тады і яны скажуць яму ў адказ: Госпадзе, калі мы бачылі Цябе галоднага, альбо сасьмяглага, альбо падарожнага, альбо голага, альбо хворага, альбо ў цямніцы, і не паслужылі Табе?
45 Тады скажа ім у адказ: праўду кажу вам: як што вы не зрабілі гэтага аднаму з гэтых меншых, дык не зрабілі Мне.
46 І пойдуць гэтыя на пакуты вечныя, а праведнікі ў жыцьцё вечнае.