Паводле Мацьвея Сьвятое Дабравесьце. Chapter 23

1 Тады Ісус прамовіў да люду і вучняў Сваіх,
2 кажучы: на Майсеевым пасадзе селі кніжнікі і фарысэі;
3 дык вось, усё, што яны кажуць вам захоўваць, рабеце і захоўвайце; а паводле ўчынкаў іхніх не рабеце, бо яны гавораць, і ня робяць:
4 зьвязваюць цяжары важкія і непасільныя і ўскладаюць на плечы людзям, а самі ня хочуць і пальцам зрушыць іх;
5 а ўсе справы свае робяць дзеля таго, каб бачылі іх людзі; пашыраюць філактэрыі свае ды павялічваюць кутасы на адзеньні сваім;
6 а таксама любяць узьляжаць наперадзе на гасьцінах, і наперадзе сядзець у сынагогах,
7 і вітаньні на плошчах, і каб людзі клікалі іх: Настаўнік! настаўнік!
8 А вы не называйцеся настаўнікамі, бо адзін у вас Настаўнік - Хрыстос, а ўсе вы - браты;
9 і айцом сабе не называйце нікога на зямлі, бо адзін у вас Айцец, Які на нябёсах;
10 і не называйцеся правадырамі, бо адзін у вас Правадыр - Хрыстос.
11 Большы з вас хай будзе вам слуга:
12 бо хто ўзвышае сябе, той паніжаны будзе; а хто паніжае сябе, той узвысіцца.
13 Гора вам, кніжнікі і фарысэі, крывадушнікі, што зачыняеце Царства Нябеснае перад людзьмі; бо самі не ўваходзіце, і тых, што ўваходзяць, ня пускаеце ўвайсьці.
14 Гора вам, кніжнікі і фарысэі, крывадушнікі, што паядаеце дамы ўдоваў і напаказ доўга моліцеся: за тое прымеце тым большую асуду.
15 Гора вам, кніжнікі і фарысэі, крывадушнікі, што праходзіце мора і сушу, каб прыдбаць хоць аднаго нававерца; і калі гэта здараецца, робіце яго сынам геены, двойчы горшым за вас.
16 Гора вам, павадыры сьляпыя, што кажаце: калі хто прысягне храмам, дык нічога; а калі прысягне золатам храма, дык вінаваты.
17 Неразумныя і сьляпыя! што большае: золата, ці храм, які асьвячае золата?
18 і: калі хто прысягне ахвярнікам, дык нічога; а калі прысягне дарам, які на ім, дык вінаваты.
19 Неразумныя і сьляпыя! што большае: дар, ці ахвярнік, які асьвячае дар?
20 Дык вось, хто прысягне ахвярнікам, прысягае ім і ўсім, што на ім;
21 і той, што прысягае храмам, прысягае ім і Тым, Хто жыве ў ім;
22 і той, хто прысягае небам, прысягае тронам Божым і Тым, Хто сядзіць на ім.
23 Гора вам, кніжнікі і фарысэі, крывадушнікі, што даяце дзесяціну зь мяты, анісу і кмену, і адкінулі важнейшае ў законе: суд, міласьць і веру; гэта трэба было рабіць, і таго не пакідаць.
24 Павадыры сьляпыя, што адцэджваеце камара, а вярблюда праглынаеце!
25 Гора вам, кніжнікі і фарысэі, крывадушнікі, што ачышчаеце зьнешнасьць кубка і місы, а ўсярэдзіне яны поўныя пахапнасьці і няпраўды.
26 Фарысэй сьляпы! ачысьці сьпярша сярэдзіну кубка і місы, каб чыстая была і зьнешнасьць іхняя.
27 Гора вам, кніжнікі і фарысэі, крывадушнікі, што прыпадабняецеся да павапленых магіл, якія звонку здаюцца прыгожымі, а ўсярэдзіне поўныя касьцей мёртвых і ўсякага бруду;
28 так і вы зьнешне здаяцеся людзям праведнымі, а ўсярэдзіне поўныя крывадушнасьці і беззаконьня.
29 Гора вам, кніжнікі і фарысэі, крывадушнікі, што будуеце магільніцы прарокам і ўпрыгожваеце помнікі праведнікам.
30 і кажаце: калі б мы былі ў дні бацькоў нашых, дык ня былі б саўдзельнікамі іхнімі ў праліваньні крыві прарокаў;
31 тым самым вы самі сьведчыце супроць сябе, што вы сыны тых, якія забілі прарокаў;
32 дапаўняйце ж меру бацькоў вашых.
33 Зьмеі, выродзьдзе яхідніна! як унікнеце вы асуджэньня ў геену?
34 Таму, вось, Я пасылаю да вас прарокаў, і мудрых, і кніжнікаў; і некаторых зь іх вы заб'яце і ўкрыжуеце, а некаторых будзеце біць у сынагогах вашых і гнаць з горада ў горад;
35 каб апала на вас уся кроў праведная, пралітая на зямлі, ад крыві Авеля праведнага да крыві Захарыі, сына Варахіевага, якога вы забілі паміж храмам і ахвярнікам.
36 Праўду кажу вам: усё гэта ападзе на род гэты.
37 Ерусаліме, Ерусаліме, што забіваеш прарокаў і каменьнем пабіваеш пасланых да цябе! колькі разоў хацеў Я сабраць дзяцей тваіх, як птушка зьбірае птушанят сваіх пад крылы, і вы не схацелі!
38 Вось, застаецца вам дом ваш пусты.
39 Бо кажу вам: ня ўбачыце Мяне ад сёньня, пакуль ня ўсклікнеце: дабраславёны Той, Хто ідзе ў імя Гасподняе!.